8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumunda öğretmenlere, öğretmen adaylarına ve akademisyenlere yönelik alanında uzman kişiler tarafından çalıştaylar düzenlenecektir. Çalıştaylara katılmak isteyenler katılımcıların, bilgilerini ve katılmak istedikleri çalıştayın adını  issse2019@gmail.com adresine göndererek kayıt olmaları gerekmektedir.  http://issse.org/kayit/ adresindeki yönergelere göre ödemelerini gerçekleştiren katılımcıların kayıtları kesinleştirilecektir. Çalıştay katılımcılarına yalnızca çalıştay katılım belgesi verilecektir.

 

Çalıştay Numarası

Çalıştay Başlığı

Çalıştay Yürütücüsü/Yürütücüleri

Çalıştayın Hedef Kitlesi

Çalıştay Hakkında Kısa Bilgi

Çalıştay Katılımcı Sayısı

1

Arşiv Belgelerinin Sosyal Bilgiler ve Tarih Eğitiminde Kullanılması

Seyit Ahmet SILAY
Seval HALLAÇ

Öğretmen Adayları,
Öğretmenler
Akademisyenler

Arşiv belgelerini ve savaş materyallerini kullanarak Çanakkale Savaşı incelemesi

16

2

Çocuklarla Felsefe Eğitimi

Doç. Dr. Gül TUNCEL

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri
Öğretmen adayları
Öğretmen Eğitimcileri

Çocuklarla birlikte sorgulama yapmayı hedefleyen Çocuklarla Felsefe etkinlikleri felsefi problemler üzerine düşünmek amacıyla çocuk edebiyatı, mizah, drama gibi kaynaklardan yararlanma yollarını sunmaktadır.

20-25

3

Sosyal Bilgiler Derslerinde Yenilikçi Yaklaşımlar ile Ezberden Uzak Ders Tasarımı

 

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri

Katılımcılar müfredattan seçilen konuların oyun/etkinlik/el işi yöntemleri/drama vb aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak uygulanmış ders tasarım örneklerini inceler, verilen sınırlandırmalardan yola çıkarak ezberden uzak yöntemlerle kalıcı öğrenme sağlamaya odaklı ders tasarımı yapar.

15-25

4

Sosyal Bilgilerde Değerler Eğitimine İlişkin Etkinlik Örnekleri

 Doç. Dr. Tuba ÇENGELCİ KÖSE
Anadolu Üniversitesi

Öğretmenler ve öğretmen adayları

Sosyal Bilgiler dersinde değerler eğitiminde kullanılabilecek çalışma kâğıtlarının hazırlanması ve uygulanması, değerler eğitiminde etkin öğrenme yöntemlerinden yararlanma.

12

5

Sosyal Bilgilerde Sosyal Adaleti Güçlendirme

 J.B. Mayo, Jr

Associate Professor

University of Minnesota

 

Öğretmenler
Akademisyenler

Bu çalıştayda, sosyal bilgilerde sosyal adaleti güçlendirmek için yapılması gerekenler tartışılacaktır.  Amerika Birleşik Devletleri’nde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin öğretim programı ile ırk, etnik köken, din, cinsiyet ve sosyo-ekonomik durumlara bağlı olarak sosyal adalet açısından nasıl bağlantı kurulabileceği tartışılacaktır. Bu uygulamaların öğrencilerin yurttaşlık anlayışlarına ve sosyal hareketlere katılımlarına etkisi irdelenecektir.

 

6

Çevre eğitiminde yeşil alanların kullanımı: Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi Örneği

Prof. Dr. Andreas MATZARAKİS
Doç. Dr. Onur ÇALIŞKAN

Coğrafya ve Sosyal Bilgiler Öğretmenleri ve Öğretmen Adayları

Dünya nüfusunun %53,86’sını şehirlerdedir. Nüfusu 1 milyonun üzerinde 400’e yakın şehir bulunmaktadır. Şehirler doğanın tahribatı ve çeşitli çevre sorunlarını beraberinde getirmektedir. Ekosistemlerin tahrip olması, kirlilik, biyoçeşitliliğin azalması yanı sıra nüfus yoğunluğunun neden olduğu işsizlik, evsizlik, psikolojik ve sosyolojik sorunlar da şehirlerin karakteristik özellikleri olarak görülmektedir. Genellikle yapay malzemeyle inşa edilmiş şehirler içinde ya da çevresinde kalan yeşil alanlar doğa insan kenetlenmesi açısından çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bu olanaklar dört ana başlık etrafında toplanabilir. Bunlardan ilki şehir içi yeşil alanlar insanlara doğayla etkileşim olanağı sunmasıdır. İkinci olarak şehrin yarattığı çevre sorunlarıyla mücadelede yeşil alanlar önemli bir işlev üstlenmektedir. Üçüncüsü doğal alanlarda farklı iklim koşullarına sahip olan şehirlerin ikliminin daha konforlu hale getirilmesinde yeşil alanlar birer mikroklima ortamı yaratmaktadır. Dördüncü ve son olarak ise insan sağlığı ve yaşam kalitesinin arttırılmasında şehrin sahip olduğu yeşil alan nicelik ve niteliği önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır. Şehir içi yeşil alanlar çevre ve coğrafya eğitimi açısından önemli olasılıklar sunmaktadır.

10-20

7

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Müze Kullanımı

Doç. Dr. Ayşe OKVURAN
Araş. Gör. Dr. Ceren KARADENİZ

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzey öğrenciler

Müze, öğretim programlarıyla ilişkilendirildiğinde keşfe dayalı ve nesneden öğrenme uygulamalarının izlenebildiği çok yönlü bir öğrenme ortamıdır. Arkeoloji müzesi arkeolojik yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihî yapıtların sergilendiği bir müze olarak öğretmen ve öğrencilerin Türkiye’de en sık karşılaşacağı müze türüdür ve Sosyal Bilgiler öğretim programlarıyla ünite bağlamında ilişkilendirilecek temalar içermektedir.  Bu çalıştay, bir okul dışı öğrenme ortamı olarak müzenin (arkeoloji müzesi örneği) Sosyal Bilgiler öğretiminde etkin kullanımını içeren yöntem ve teknikleri ilgililerle paylaşmayı amaçlamaktadır.

En fazla 20 katılımcı

 8

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok-tabanlı Uygulama Geliştirme

Prof. Dr. Yasemin GÜLBAHAR GÜVEN

Doç. Dr. Filiz KALELİOĞLU

Sosyal Bilgiler Öğretmenleri, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Bölümlerinde öğrenim gören lisans ve lisansüstü düzey öğrenciler

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Blok Tabanlı (Scratch) Uygulama Geliştirme  çalıştayında; bilgi işlemsel düşünmenin Sosyal Bilgiler Öğretiminde yeri ve önemi üzerinde durulacak; ve katılımcılar ile birlikte  sosyal bilgiler öğretiminde Blok Tabanlı Programlama Ortamı kullanarak uygulama geliştirmeleri sağlanacaktır.
 

20